Klauzula informacyjna

Klauzula Informacyjna

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych naszych Pacjentów:

Szanowni Pacjenci,

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna TRIO-DENT Agnieszka Laskus, Jerzy Perendyk s.j., 00-622 Warszawa ul. Polna 3, tel: 22 87509454 (zwana dalej: „Administratorem”). Inspektorem Ochrony Danych jest Justyna Wojtkiewicz, e-mail; inspektorochronydanych@triodent.com.pl
  2. Państwa dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana  danych innym odbiorcom oprócz podmiotów przetwarzajacych dane w naszym imieniu uczestniczącym w realizacji celu opisanego w punkcie 2, lub uczestniczącym w wykonaniu ciążących na nas obowiązkach prawnych, oraz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  6. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
  7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje  Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Przekazanie nam Pani /Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.
  9. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana  zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.