Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Klauzula Informacyjna

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych naszych Kontrahentów:

1. Szanowni Państwo, Administratorem Państwa danych osobowych jest
TRIO-DENT Sp. z o.o. Sp.k., zwana dalej: „Administratorem”. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 00-622 Warszawa ul Polna 3, lub telefonując pod numer: 22 826 20 64, lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych , pisząc na adres e-mail: iod@triodent.com.pl

2. Państwa dane przetwarzane są jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją zawartej umowy/zamówienia /porozumienia. Dane dotyczą osób fizycznych reprezentujących kontrahenta oraz osób fizycznych wskazanych jako osoby do kontaktu. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwę oraz siedzibę reprezentowanego podmiotu.

3. Podane dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, art. 6 ust.1 lit. b),c),f) wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora, uczestniczących w wypełnianiu obowiązków prawnych ciążących na Administratorze lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających ze współpracy.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ograniczony czasem trwania umowy, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania danych na przykład z uwagi na ciążące na Administratorze obowiązki prawne lub dochodzenie roszczeń.

6. Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

English EN German DE Polish PL Portuguese PT Spanish ES Ukrainian UK