Klauzula informacyjna – monitoring

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym

 1. Szanowni Państwo, Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka TRIO-DENT, zwana dalej: „Administratorem”. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 00-622 Warszawa ul Polna 3, telefonując pod numer: 22 826 20 64.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Ochockim na adres e-mail: iod@triodent.com.pl lub pisemnie na adres Spółki z punktu 1 powyżej.
 3. Państwa dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie kliniki TRIO-DENT pracownikom, pacjentom i innych osób przebywającym na terenie Kliniki. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO rozumianego jako ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Spółki.
 4. Dane mogą być udostępnione organom państwa upoważnionym do dostępu w zakresie i w celu określonym w przepisach szczególnych. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług, tj. dostawcom usług i rozwiązań w zakresie monitoringu, podmiotom świadczącym usługi ochrony – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 14 dni, chyba że zostanie złożony skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Spółka powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do momentu przedawnienia roszczeń.
 7. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: wejście do przychodni, obszar recepcji, korytarze prowadzące do gabinetów, pomieszczenie sterylizacji, a także część socjalną przychodni: korytarz, pomieszczenie sterylizacji i biuro.
 8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Pozyskanie Państwa danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego na monitoringu wizyjnym jest dobrowolne, niemniej niezbędne do zachowania bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Spółki.
 11. Dane osobowe nie są profilowane. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie podejmuje podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
English EN German DE Polish PL Portuguese PT Spanish ES Ukrainian UK