Dostęp do dokumentacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • bezpośrednio pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy,
  • jego przedstawicielowi ustawowemu (np. rodzicom małoletniego pacjenta),
  • innej osobie upoważnionej przez pacjenta.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej pobierz wniosek

Pierwsza kopia dokumentacji medycznej w żądanym zakresie udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu nieodpłatnie. Dotyczy to każdej formy udostępniania dokumentacji medycznej. Za ponowne udostępnienie tych samych dokumentów Przychodnia pobiera opłatę.

Maksymalna wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:

  • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać około 0,002
  • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać około 0,00007
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać około 0,0004

– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.), począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

Podstawa Prawna : Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.z 2016 roku poz.186 z późn. zm.)

English EN German DE Polish PL Portuguese PT Spanish ES Ukrainian UK