Dostęp do dokumentacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • bezpośrednio pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy,
  • jego przedstawicielowi ustawowemu (np. rodzicom małoletniego pacjenta),
  • innej osobie upoważnionej przez pacjenta.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej pobierz wniosek

Maksymalna wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:

  • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać około 8 zł 44 gr*
  • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać około 30 gr**
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać około 1 zł 69 gr***

* 0,002

** 0,00007

*** 0,0004

– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.), począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

 

Podstawa Prawna : Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.z 2016 roku poz.186 z późn. zm.)